ยินดีต้อนรับสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ ๑
 แบบสำรวจเว็บไซต์
 ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร 
 
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. กองบริการการศึกษาได้จัดอบรมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กลุ่มที่ 1 Fast Track)
วันที่ประกาศ 07/06/2561 ...อ่านต่อ
บ่ายวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ และตัวแทนของกองบริการการศึกษา นำโดยผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา น.ส.สุวรรณา งามวิทย์โรจน์ และหัวหน้าฝ่าย เข้ามอบช่อดอกไม้
วันที่ประกาศ 05/06/2561 ...อ่านต่อ
กองบริการการศึกษา ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้จิตตปัญญาเสริมสร้างจิตวิญญาณอาจารย์ยุค 4.0” ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 26103B อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 08.30-12.00 น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณ
วันที่ประกาศ 04/06/2561 ...อ่านต่อ
ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดทำบันทึกข้อความขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ได้ส่ง(ร่าง) เอกสารผลงานทางวิชาการ ที่มีความก้าวหน้ามากกว่า ร้อยละ ๖๐ มายังกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเข้าพบผ
วันที่ประกาศ 04/06/2561 ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 2 การรับแบบโควตา ประเภทความสามารถวิชาการ ความสามารถพิเศษและทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศ 31/05/2561 ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. กองบริการการศึกษาร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม Flip Album
วันที่ประกาศ 17/05/2561 ...อ่านต่อ
เวลา 13.00 น. วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น.ส.สุวรรณา งามวิโรจน์ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร
วันที่ประกาศ 25/04/2561 ...อ่านต่อ
หน้า จาก 6 จำนวน 38 รายการ

ปฏิทินการศึกษา
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ 1-58(F)
Download
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ 1-58-(ฉบับ 2)
Download
ประกาศกิจกรรมวิชาการ 2-58(F)
Download
หน้า จาก 1 จำนวน 3 รายการ

ข่าวกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
หน้า จาก 0 จำนวน 0 รายการ
ขั้นตอนและการชำระค่าธรรมเนียม
ไม่พบข้อมูล
หน้า จาก 0 จำนวน 0 รายการ

บทความการศึกษา
ไม่พบข้อมูล
หน้า จาก 0 จำนวน 0 รายการ

ชื่อผู้ใช้ระบบ :
รหัสผ่าน :
สำหรับผู้ใช้งาน IE 10
คลิกที่ Icon บน Status bar
ให้เป็นสีฟ้า

Website counter
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ : 0-2160-1111 ต่อ 1093, 1094 โทรสาร : 0-2160-1028 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา